An Open Analysis Of All the Flamingo Within Todas las Vegas